ปั๊๋มบาดาล รุ่น 2.5SD

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล รุ่น 2.5SD

ขนาดบ่อ 2.5 นิ้ว