ปั๊มบาดาล รุ่น 4GF

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล  รุ่น 4GF

ขนาดบ่อ 4 นิ้ว