ปั๊มบาดาล รุ่น 2SD

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล รุ่น 2SD

ขนาดบ่อ 2 นิ้ว