ปั๊มบาดาล รุ่น 4SD , 4SH

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล รุ่น 4SD,4SH

ขนาดบ่อ 4 นิ้ว