ปั๊มบาดาล รุ่น 3SD , 3SH

[ Anti-Sand-Stainless Steel Deep Well Pump ] รุ่นกันทรายติด

ปั๊มบาดาล รุ่น 3SD,3SH

ขนาดบ่อ 3 นิ้ว